บัญชีชื่อ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ บัญชีเลขที่ : 301-5-22433-4 ธนาคารกรุงเทพ
 
หลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
ID ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเปิดสอน เปิดรับสมัคร ค่าลงทะเบียน จำนวน / คน สมัครแล้ว เหลือ สมัคร
CUR-13 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว(ต่อยอดหรือหลักสูตร 4 หน่วยกิต) รุ่นที่ 3 3 ก.พ. 2563 - 15 มี.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563 20000.00 50 0 50 OPEN
สมัคร
CUR-1 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาวเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 14 20 ก.พ. 2563 - 7 ส.ค. 2563 1 ม.ค. 2563 - 9 ก.พ. 2563 45000.00 50 6 44 OPEN
สมัคร
CUR-3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (สาขาการรักษาโรคเบื้องต้น) ประจำปี 2563 24 ก.พ. 2563 - 28 ก.พ. 2563 1 ม.ค. 2563 - 16 ก.พ. 2563 5000.00 300 15 285 OPEN
สมัคร
CUR-9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2563 2 มี.ค. 2563 - 4 มี.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 23 ก.พ. 2563 3000.00 100 1 99 OPEN
สมัคร
CUR-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 16 9 มี.ค. 2563 - 11 มี.ค. 2563 1 ม.ค. 2563 - 1 มี.ค. 2563 3000.00 100 0 100 OPEN
สมัคร
CUR-12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กัญชาการการแพทย์กับการรักษาแนวใหม่ : บทบาทผู้ดูแลและเกี่ยวข้อง 16 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563 3000.00 200 0 200 OPEN
สมัคร
CUR-6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทันยุค ประจำปี 2563 20 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563 1 ม.ค. 2563 - 12 เม.ย. 2563 5000.00 100 0 100 OPEN
สมัคร
CUR-15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2563 9 พ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 4 พ.ค. 2563 10000.00 100 0 100 OPEN
สมัคร
CUR-8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลเด็ก 18 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563 3000.00 70 0 70 OPEN
สมัคร
CUR-5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลครอบครัว ประจำปี 2563 22 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563 2 ม.ค. 2563 - 14 มิ.ย. 2563 5000.00 200 0 200 OPEN
สมัคร
CUR-11 โครงการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประจำปี 2563 3 ส.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 26 ก.ค. 2563 2000.00 300 0 300 OPEN
สมัคร
หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ :: ติดต่อ คุณกรรณิกา เพ็ชรักษ์ เบอร์โทร 093-3964782 :: @Line id = kannika_auem
Copyright©Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima 2018  All rights reserved : Version 4.0