บัญชีชื่อ: วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ บัญชีเลขที่ : 301-5-22433-4 ธนาคารกรุงเทพ
 
หลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เอกสารหนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ
ID ชื่อหลักสูตร ระยะเวลาเปิดสอน เปิดรับสมัคร ค่าลงทะเบียน จำนวน / คน สมัครแล้ว เหลือ สมัคร
CUR-12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ กัญชาการการแพทย์กับการรักษาแนวใหม่ : บทบาทผู้ดูแลและเกี่ยวข้อง !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 16 มี.ค. 2563 - 18 มี.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563 3000.00 200 5 195 OPEN
สมัคร online
CUR-13 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว(ต่อยอดหรือหลักสูตร 4 หน่วยกิต) รุ่นที่ 3 !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 23 มี.ค. 2563 - 1 พ.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563 20000.00 50 3 47 OPEN
สมัคร online
CUR-9 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต ประจำปี 2563 !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 7 เม.ย. 2563 - 9 เม.ย. 2563 2 ม.ค. 2563 - 23 ก.พ. 2563 3000.00 100 2 98 OPEN
สมัคร online
CUR-6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งทันยุค ประจำปี 2563 !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 20 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563 1 ม.ค. 2563 - 12 เม.ย. 2563 5000.00 100 0 100 OPEN
สมัคร online
CUR-4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน รุ่นที่ 16 !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 4 พ.ค. 2563 - 6 พ.ค. 2563 1 ม.ค. 2563 - 1 มี.ค. 2563 3000.00 100 0 100 OPEN
สมัคร online
CUR-15 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2563 !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 9 พ.ค. 2563 - 15 พ.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 4 พ.ค. 2563 10000.00 100 0 100 OPEN
สมัคร online
CUR-8 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลเด็ก !!... เลื่อนระยะเวลาการเปิดอบรม... เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาด ของใวรัส Covid 19(จนกว่าสถานการณ์จะสงบ) 18 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563 3000.00 70 0 70 OPEN
สมัคร online
CUR-5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมฟื้นฟูการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลครอบครัว ประจำปี 2563 22 มิ.ย. 2563 - 26 มิ.ย. 2563 2 ม.ค. 2563 - 14 มิ.ย. 2563 5000.00 200 1 199 OPEN
สมัคร online
CUR-11 โครงการประชุมวิชาการประจำปี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ประจำปี 2563 3 ส.ค. 2563 - 4 ส.ค. 2563 2 ม.ค. 2563 - 26 ก.ค. 2563 2000.00 300 1 299 OPEN
สมัคร online
หากมีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาในการใช้งานระบบ :: ติดต่อ คุณกรรณิกา เพ็ชรักษ์ เบอร์โทร 093-3964782 :: @Line id = kannika_auem
Copyright©Boromarajonani College of Nursing, Nakhon Ratchasima 2018  All rights reserved : Version 4.0