ระบบเฝ้าระวังและคัดกรอง COVID-19

สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์


1. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่


- อุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส
- มีอาการไอ หรือเจ็บคอ
- มีน้ำมูก
- หายใจลำบาก หอบเหนื่อย


2. ท่านเริ่มมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่


- ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส


3. ในช่วง 14 วันก่อนหน้าท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือไม่ ดังนี้


- เดินทางมาจากต่างประเทศ
- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ
- สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก
- สัมผัสกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
- ไปในสถานที่ชุมชนหรือที่มีการรวมกลุ่ม เช่น ตลาดนัด ห้าง ขนส่งสาธารณะ
- มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดติดเชื้อ