รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินสมรรถนะ ตามเกณฑ์ กพ. / ยังทำแบบประเมินฯ ไม่ครบ ขอความกรุณาทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
       

[คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมิน]   [คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์วิทยาลัย]รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ขอความกรุณาทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
       

[คลิกที่นี่ เพื่อทำแบบประเมิน]   [คลิกที่นี่ เพื่อไปยังเว็บไซต์วิทยาลัย]