ชื่อ - นามสกุล :นางสุชาดา นิ้มวัฒนากุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :320 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์
Telephone :044514422
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : กลุมอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :